Bài luyện đọc phần 6 – Việt Nam bây giờ là mấy giờ?

Chào mừng các bạn đến với Hoctiengtrungonline.vn. Tiếp nối cho chuỗi bài luyện đọc về thời gian, bài luyện đọc hôm nay phát triển với chủ đề: Việt Nam bây giờ là mấy giờ?. Bài học nằm trong chương trình luyện đọc tiếng Trung do Hoctiengtrungonline.vn biên soạn. 

1. Bài luyện tập 1.

  • Chữ Hán

小羊:喂! 是小园吗?

小园:是!你是…
 
小羊: 我是小羊.
 
小园: 是小阳妈? 你在哪儿?
 
小羊: 我在加拿大.
 
小园: 加拿大? 你那儿现在几点?
 
小羊: 在加拿大,现在是10点.现在在河内几点钟了?
 
小园: 现在是早上一点了.
 
小羊: 对不起. 是不是你现在睡觉了吗?
 
小园: 没问题. 我还没睡觉. 我有很多事, 艘以现在才醒哲.
 
小羊: 我认为您应该早点睡觉,从凌晨4点到凌晨5点醒来。这将对您的健康更有效,更好。所以你工作,我挂了。
 
小园: 再见
 
小羊: 再见
  • Phiên âm

Xiǎo yáng: Wèi! Shì xiǎo yuán ma?

Xiǎo yuán: Shì! Nǐ shì…

Xiǎo yáng: Wǒ shì xiǎo yáng.

Xiǎo yuán: Shì xiǎo yáng mā? Nǐ zài nǎ’er?

Xiǎo yáng: Wǒ zài jiānádà.

Xiǎo yuán: Jiānádà? Nǐ nà’er xiànzài jǐ diǎn?

Xiǎo yáng: Zài jiānádà, xiànzài shì 10 diǎn. Xiànzài zài hénèi jǐ diǎn zhōngle??

Xiǎo yuán: Xiànzài shì zǎoshang yī diǎnle.

Xiǎo yáng: Duìbùqǐ. Shì bùshì nǐ xiànzài shuìjiàole ma?

Xiǎo yuán: Méi wèntí. Wǒ hái méi shuìjiào. Zhé yǒu hěnduō shì, sōu yǐ xiànzài cái xǐng zhé.

Xiǎo yáng: Wǒ rènwéi nín yīnggāi zǎodiǎn shuìjiào, cóng língchén 4 diǎn dào língchén 5 diǎn xǐng lái. Zhè jiāng duì nín de jiànkāng gèng yǒuxiào, gèng hǎo…Suǒyǐ nǐ gōngzuò,, wǒ guàle.

Xiǎo yuán: Zàijiàn

xiǎo yáng: Zàijiàn

 

1. Xiǎo yáng zài nǎ’er?

 
 
 
 

2. Xiǎo yáng shuō xiànzài, jiānádà shì jǐ diǎnle?

 
 
 
 

3. Xiǎo yuán shuō xiànzài hénèi shì jǐ diǎnle?

 
 
 
 

4. Xiao yuán cái gànshénme?

 
 
 
 

5. Xiǎo yáng shuō xiǎo yuàn yīnggāi shénme shíhòu gōngzuò?

 
 
 
 

 

Các bạn hãy nhấn sang trang tiếp đẻ làm phần 2 nhé!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *