hoctiengtrungonline.vn

Luyện đọc phần 1 – Giới thiệu bản thân

Chào mừng các bạn đến với Hoctiengtrungonlinne.vn. Bắt đầu với chương trình luyện đọc, bài học đầu tiên giúp các bạn luyện đọc về chủ đề giới thiệu bản thân trong tiếng Trung – chủ đề cơ bản nhất trong giao tiếp và học tâp . Bài học nằm trong chương trình luyện đọc do Hoctiengtrungonline.vn biên soạn. 

Trước khi bước vào bài học, bạn có thể xem lại những từ vựng liên quan đến bài học hôm nay tại đây.

Từ vựng tiếng trung chủ đề nghề nghiệp


1.Bài tập luyện đọc 1

  • Chữ Hán

大卫: 你好!

李俊: 你好!

大卫: 你是老师吗?

李俊: 不, 我不是老师, 我是学生. 你是留学生吗?

大卫: 是, 我是留学生. 你叫什么名字?

李俊: 我叫李军. 你呢?

大卫: 我叫大卫. 认识你很高兴.

李俊: 我也很高兴. 你是美国人吗?

大卫: 是. 我是美国人.

  • Phiên âm:

Dà wèi: Nǐ hǎo!

Lǐ jùn: Nǐ hǎo!

Dà wèi: Nǐ shì lǎoshī ma?

Lǐ jùn: Bù, wǒ bùshì lǎoshī, wǒ shì xuéshēng. Nǐ shì liúxuéshēng ma?

Dà wèi: Shì, wǒ shì liúxuéshēng. Nǐ jiào shénme míngzì?

Lǐ jùn: Wǒ jiào lǐ jūn. Nǐ ne?

Dà wèi: Wǒ jiào dà wèi. Rènshì nǐ hěn gāoxìng.

Lǐ jùn: Wǒ yě hěn gāoxìng. Nǐ shì měiguó rén ma?

Dà wèi: Shì. Wǒ shì měiguó rén.

 

1. Lǐ Jùn shì shéi?

 
 
 
 

2. Dà wèi shì shéi?

 
 
 
 

3. Dà wèi shì nǎr guórén?

 
 
 
 

 

2. Bài tập luyện đọc 2.

  • Chữ Hán

大家好,我来介绍一下。 我叫方 草。我今年24岁。 我是河内人。 目前,我是河内一所小学的老师。 我还没结婚 .我的爱好是听音乐,看书和旅行。 很高兴认识你们。

  • Phiên âm

Dàjiā hǎo, wǒ lái jièshào yīxià. Wǒ jiào Fāng Cǎo. Wǒ jīnnián 24 suì. Wǒ shì hénèi rén. Mùqián, wǒ shì hénèi yī suǒ xiǎoxué de lǎoshī. Wǒ hái méi jiéhūn .wǒ de àihào shì tīng yīnyuè, kànshū hé lǚxíng. Hěn gāoxìng rènshì nǐmen.

1. Tā jiào shénme míngzì?

 
 
 
 

2.  Tā duōdàle?

 
 
 
 

3. Tā jiéhūnle ma?

 
 
 
 

4. Tā shì zuò shénme?

 
 
 
 

5. Tā de àihào shì shénme?

 
 
 
 

 

Bài luyện đọc hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Mở đầu chương trình luyện đọc với bài học về giới thiệu bản thân, hy vọng thông qua đây các bạn đã củng cố được cho mình những phần kiến thức cơ bản nhất về mẫu câu, từ vựng trong chủ đề giới thiệu bản thân trong tiếng Trung. Và đừng quên theo dõi những bài học tiếp theo của Hoctiengtrungonline.vn các bạn nhé. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *